Building control /

"Komfort užívateľa a prevádzky"

Meranie, regulácia a riadenie technologických procesov pre:

- stavebné objekty a budovy, kotle, výmenikové stanice, vzduchotechnika, chladenie a iné

- inteligentné budovy

- kolektory inžinierskych sietí

- velíny a dispečerské pracoviská, energeticko prevádzkový manažment

Referencie:

Reduta - Bratislava

hierarchia systému HW – PC pracovisko so vzdialeným prístupom

centrálna plynová kotolňa

15 vzduchotechnických jednotiek

strojovňa chladenia

riadenie fan-coilov

monitoring požiarnych klapiek

SND - Nová budova

hierarchia systému HW, elektro – požiarna signalizácia

cca 110 podcentrál pre riadenie technológie

formuláre , denníky alarmov , logovacie súbory , export hodnôt

centrálna klimatizácia s distribúciou vzduchu

riadenie prietoku fontány a kaskády

kontrola energetického maxima, rýchlovýťahov, zariadení...

Rezidenčný komplex - III Veže

riadiaci systémy merania a regulácie

zabezpečenie parametrov tepelného média pre vykurovacie systémy

ventilačné zariadenia v garážach, indikácia výskytu CO2

LCD displeje tvoria rozhranie medzi obsluhou a systémom

Administratívna budova - Praha

kotolne s dvoma kondenzačnými kotlami

automatizácia vzduchotechnických jednotiek

riadenie zónovej tepelnej pohody v kanceláriách pomocou fan-coilov

posielanie sms správ v prípade poruchy

Meranie, regulácia a riadenie technologických procesov pre:

- elektroenergetiku (elektrárne, rozvodné sústavy, trafostanice...)

- tepelnú energetiku (teplárne, kotolne, vykurovacie siete, energetické hospodárstva, spalovne...)

- priemysel, plynárenstvo, petrochémia, elektrotechnika, potravinárstvo...

- velíny a dispečérske pracoviská , energeticko prevádzkový manažment

Referencie:

Slovenský plynárenský priemysel

regulačné stanice plynu

monitorovanie tlakov, teplôt, rýchlouzáverov, vstupov do objektov...

čítanie dát z prepočítavačov a odorizačných zariadení

výpočet na strane PLC podľa normy AGA NX 19

Kolektory - Most Apollo

komplexné monitorovanie kolektorov v meste pomocou vizualizácie

odčerpávanie vody z kolektorov

havarijné vypínanie el. siete v kolektore

pravidelné vetranie kolektorov a iné akčné zásahy

Logistické centrum - Mediaprint Kappa

Celý systém MaR pozostáva zo siedmich riadiacich podstaníc

vykurovanie priestorov hál a kancelárii pomocou plynovej kotolne

vetranie hál a skladov pomocou zariadení VZT a jednotiek sahara

optická komunikačná trasa medzi podstanicami

Silo - Šurany

riadenie technológie pre presun poľnohospodárskych produktov

riadiaci systém komunikujúci s 10 podcentrálami

analógové a bináre vstupy a výstupy, cca 1200 pre každé silo

v prípade výskytu poruchy informovanie obsluhy

Hydrotechnika /

"Voda je náš život, chráňme si ju"

Meranie, regulácia a riadenie technologických procesov pre:

- priehrady, hrádze, vodárenské nádrže s energetickým využitím - vodné elektrárne

- plavebné komory

- čerpacie stanice (protipovodňová ochrana)

- systémy varovania a vyrozumenia obyvateľstva (protipovodňová ochrana, evakuačné plány)

- systémy technicko bezpečnostného dohľadu pre vodohospodárske stavby (prevencia, protipovodňová ochrana, evakuačné plány)

- velíny a dispečerské pracoviská, energeticko prevádzkový manažment

Referencie:

Autonómny systém varovania a vyrozumenia

monitorovací systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva

sledovanie, vyhodnotenie a signalizovanie náhlych zmien

audiovizuálne upozornenie prevádzky a možnom nebezpečenstve

zvukové upozornenie obyvateľstva v kritických oblastiach

SVD G-N, stupeň Gabčíkovo

kompletná výmena hardvérovej časti riadiaceho systému

bezpečnosť prevádzky na základe redundancie všetkých úrovní

redundancia na úrovni: PLC, komunikácii, monitoringu a iných

audiovizuálna technika a 26 kamier pozdĺž plavebných komôr

Technicko-bezpečnostný dohľad

zber, prenos a spracovania hydrotechnických a hydrologických dát

centrálny dispečing + webová aplikácia

batériové snímače s gsm prenosom dát a s trvalím napájaním

posielanie varovných sms pri dosiahnutí kritických hladín

reporty, spracovanie existujúcich údajov a iné

Vodná energetika - MVE Selice

kompletné riadenie MVE Selice

kaplanové turbíny poháňajú asynchrónne generátory

plne automatizované hate, plavebné komory a MVE

vyrobená el. energia - spotreba vodnej stavby

zvyšok vyrobenej el. energie do rozvodnej siete

Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo /

Tu sa dozviete viac našom odvetví

Meranie, regulácia a riadenie technologických procesov pre:

- čistiarne odpadových vôd pre komunálne a priemyselné odpadové vody

- kanalizačné sústavy

- čerpacie stanice odpadových vôd

- spalovne odpadu

- spalovne priemyselného a komunálneho odpadu

- vodojemy a studne

- úpravy vôd

- čerpacie stanice

- vodárenské systémy ako celok

- velíny a dispečerské pracoviská, energeticko prevádzkový manažment

Referencie:

ČOV Petržalka

automatizácia zariadení: čerpadlá, dávkovače, dúchadlá, motory...

riadenie procesov samotnou obsluhou z PC

snímanie a zobrazovanie analógových a binárnych hodnôt

vyrovanie obsluhy pri poruchách, nekomunikácii zariadení

grafy, reporty, prepočty hodnôt, archivácia údajov a iné

ČOV Poprad

automatizácia procesov čistenia odpadovej vody

riadenie mech. predčistenia, biologického čist., duchárne

dávkovanie chemikálií, čerpanie kalovej vody...

vyrovanie obsluhy pri poruchách, nekomunikácii zariadení

grafy, reporty, prepočty hodnôt, archivácia údajov a iné

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Kompletné riadenie sústavy kanalizačných čerpacích staníc

Centrálny dispečing

Riadenie vodárenských objektov

Monitoring a riadenie ČOV Zelenec, Dechtice, Leopoldov, Piestany

ČOV Vrakuňa

riadenie nitrifikácie, regenerácie kalu, vzduch. rozvodov

dávkovania síranu železitého, údržba prevzdušňovacích elementov

vyrovanie obsluhy pri poruchách, nekomunikácii zariadení

grafy, reporty, prepočty hodnôt, archivácia údajov a iné

Späť na začiatok